شاید برایتان جالب باشد اما در مجموعه وکیل خان برخی از دعاوی طلاق را به آشتی رسانده ایم.

روانشناسان معتقدند به طور متوسط اشخاص در مدت ۴ یا ۵ سال دچار تغییرات شخصیتی کوچک یا بزرگی می شوند که هر موجود زنده ایی یقینا تغییر خواهد داشت . در این تغییرات اگر آگاهی نداشته باشیم مشکلات خانوادگی هم بروز می کند . البته این موضوع تنها یکی از عوامل بروز مشکلات است .

شما به عنوان پدر،‌مادر و ‌فرزند حقوقی دارید که حتی نمی دانید.
برای حل مشکلات خانوادگی مانند : 

 1. هرگونه طلاق 
 2. مهریه 
 3. ارث ، وصیت 
 4. اثبات نسب و زوجیت ،
 5. تمکین ، تجویز ازدواج مجدد
  استرداد هدایا
 6. نفقه 
 7. استرداد جهیزیه
 8.  اجرت المثل ایام زوجیت 
 9. تنصیف دارایی
 10. حضانت ، نفقه

می توانید روی کمک وکلای خانواده ما حساب کنید.