الزام به تحویل مبیع

مواردی که باید در مورد تحویل به صورت قانونی در نظر داشت :

۱.  در  باب تسلیم مبیع باید به عرف رجوع کرد و عرف هم زمانی تسلیم را کامل میداند که طرف مقابل بتواند به راحتی از آن استفاده نماید.

۲. لازم به ذکر است قدرت بر تسلیم از شرایط صحت بیع است.

۳.  معامله فضولی قدرت در زمان اجازه ملاک عمل می باشد.

۴.  در خصوص محل تسلیم مبیع اصل بر این است که محل تسلیم همان محل وقوع عقد است ، مگر آنکه طرفین خلاف آن را تراضی کرده باشند .

۵. حق حبس : هر يك از بايع و مشتري حق دارد از تسليم مبيع يا ثمن خودداري كند تا طرف ديگر حاضر به تسليم شود ، مگر اينكه مبيع يا ثمن موجل باشد . در اين صورت هر كدام از مبيع يا ثمن كه حال باشد بايد تسليم شود

باید توجه داشت که این حق در مواردی ساقط می شود :

۱.  در صورتی که یکی از عوضین موجل و دیگری حال باشد .

  1. اگر بايع قبل از اخذ ثمن مبيع را به ميل خود تسليم مشتري نمايد حق استرداد آنرا نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خيار
  2. در مواردی که طبق تراضی طرفین این حق کلاً ساقط شده باشد .

۴.  اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شده باشد ولی در حین تسلیم کمتر از میزان مقرر در قرارداد باشد، خریدار نمی تواند قیمت کسری مببیع را مطالبه کند و فقط حق فسخ معامله را دارد.

۵.  به نظر اکثریت قضات دعوی الزام به تحویل مبیع پیش از تنظیم سند رسمی و بر اساس سند عادی مسموع نمی باشد .