دستور فوری تخلیه و حکم تخلیه

 

اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می­شود، اجاره کننده را مستاجر ،اجاره دهنده را موجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند.

۱. تنظیم قرارداد اجاره هم بصورت رسمی ممکن است هم بصورت عادی. معمولاً اشخاص در دفاتر مشاورین املاک اقدام به تنظیم قرارداد می نمایند که حتماً دونفر به عنوان شاهد ذیل سند اجاره را امضاء نمایند تا طرفین از مزایای قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 بهره مند شوند.

۲. رسیدگی به تمامی‌ دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به‌ جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه، در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد.

۳. در صورت انقضای مدت اجاره به درخواست موجر دستور تخلیه صادر میود.

۴.  اگر موجر مدعی عدم پرداخت اجاره بها یا بدهی شارژ ، ورود خسارت به مورد اجاره از سوی مستاجر باشد نمی تواند راساً نسبت به برداشت این مبلغ از ودیعه اقدام نماید، بلکه باید دادخواست جداگانه تقدیم نماید و با درخواست قرارتامین خواسته مبلغ ودیعه را توقیف نماید . بهتر است اقامه این دعوی قبل از درخواست تخلیه صورت پذیرد تا گواهی توقیف مبلغ ودیعه یا گواهی تقدیم دادخواست، همزمان با درخواست تخلیه به مرجع رسیدگی کننده، تقدیم گردد.

۵.  درخواست تخليه عين مستاجره چنانچه ملك مورد اجاره مسكوني باشد، به موجب مقررات قانون شوراي حل اختلاف صالح به رسیدگی است.

۶.  اگر موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه وغیره از مستاجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره موکول به استرداد آن سند یا وجه به مستاجر می باشد. در برخی موارد به جای مستاجر میشود تحویل شورا یا محکمه نمود.

۷.  پس از ابلاغ دستور تخلیه مستاجر مکلف است ظرف سه روز پس از ابلاغ دستور دادگاه یا شورای حل اختلاف نسبت به تخلیه اقدام نماید. این مهلت در خصوص حکم تخلیه 10 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه می باشد.

۸.  قرارداد اجاره مربوط به ملك تجاري و تابع مقررات پرداخت حق كسب و پيشه و سرقفلي باشد مرجع درخواست تخليه دادگاه عمومی محل وقوع ملک خواهد بود.

۹.  در صورتی غیر از انقضای مدت اجاره ابتدا مورد بررسی و سپس در صورت صحت اعای خواهان دستور صادر خواهد شد=

۱۰.  درخواست تخليه ملك مورد اجاره به طرفيت دواير، سازمان‌ها و نهادهاي دولتي مطرح شود مرجع رسيدگي به آن دادگاه محل وقوع ملک خواهد بود.

۱۱ . اگر سند اجاره رسمی باشد برای تخلیه مورد اجاره میتوان بدون مراجعه به محاکم و صرفا از طریق اجرائیات ثبت در کوتاه ترین زمان اقدام نمود.