دعوای الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

الزام به اخذ صورتمجلس یک قسم دعوای ثبتی و ملکی است  که توسط خریدار اقامه می شود.یکی ازمقدمات تنظیم سند صورتمجلس تفکیک می باشد و شایان ذکر است این دعوی، فقط در صورتی پذیرفته خواهد شد که برای املاک خریداری شده، قبلا سند مالکیت صادر نشده باشد.

 معمولا در قولنامه فروشنده متعهد میگردد که تا در زمان مشخص، کلیه مقدمات مربوطه جهت اخذ صورتمجلس تفکیکی و پایان کار را انجام داده و در تاریخ معین، سند ملک را به نفع خریدار منتقل نماید. اما بعضا مشاهده می شود  فروشنده به بهانه های گوناگون از انجام این تکلیف امتناع ورزیده و خریدار مجبور به طرح دعوی خواهد شد.

 

زمانی که خریدار مصمم به اقامه دعوی در این زمینه است، موضوع خواسته باید * تقاضای محکومیت خوانده به انجام تعهد مبنی بر اخذ صورتمجلس تفکیکی یا * تقاضای محکومیت خوانده به اخذ صورتمجلس تفکیکی * انتخاب شود. دعاوی مالی بوده و می بایست تقویم گردد. چنانچه نهایتا تنظیم سند رسمی میخواهید باید خواسته های  دیگری مثل «الزام به اخذ پایان کار» و نیز «الزام به تنظیم سند رسمی » را نیز مطرح نماید .

 

مراحل لازم ثبتی جهت تفکیک املاک :

۱. مراجعه به دفترخانه و اخذ برگ درخواست تفکیک

۲. ارائه برگ مزبور به اداره ثبت اسناد و املاک محل به ضمیمه نقشه تفکیکی

۳. ارسال درخواست تفکیکی به بایگانی جهت پیوست پرونده و تسلیم آن به نماینده ثبت

۴. بررسی و تهیه نامه جهت ارسال نقشه به شهرداری برای تایید

۶. مراجعه متقاضی به ثبت پس از گذشت دو ماه از تاریخ تسلیم نامه به شهرداری در صورت عدم وصول پاسخ از شهرداری جهت ادامه عملیات تفکیک

۷. وصول پاسخ از شهرداری منضم به نقشه تایید شده

۸. مراجعه متقاضی در روز مقرر و ارسال سوابق نزد مسئول مربوطه

۹. تعیین نماینده و نقشه بردار بوسیله مسئول مربوطه جهت عزیمت به محل

۱۰.  تودیع فوق‌العاده ماموریت و هزینه سفر نماینده و نقشه بردار

۱۱. عزیمت نماینده و نقشه‌بردار به محل همراه متقاضی با در دست داشتن پرینت اولیه نقشه کاداستر از محل وقوع ملک

۱۲. معرفی ملک بوسیله متقاضی و تشخیص حدود توسط نماینده و برداشت نقشه و ارزیابی توسط نقشه بردار

۱۳.  ترسیم نقشه تفکیکی و تنظیم برگ ارزیابی بوسیله نقشه بردار و تهیه صورت جلسه تفکیکی بوسیله نماینده و امضاء آن بوسیله نقشه بردار و نماینده و متقاضی

۱۴.  ارائه گزارش نماینده و نقشه بردار به مسئول مربوطه منضم به صورت جلسه و نقشه تفکیکی

۱۵. گواهی دفتر بازداشتی مبنی برعدم بازداشت

۱۶.  بررسی مسئول اداره و دستور به واحد کاداستر جهت بروزرسانی نقشه های کاداسترو ثبت دفتر اندیکاتور و ارجاع به حسابداری جهت اخذ هزینه تفکیک

۱۷.  ارسال پرونده به حسابداری جهت محاسبه هزینه تفکیک

۱۸.  پرداخت هزینه تفکیک

۱۹.  کنترل و امضاء صورت مجلس تفکیکی بوسیله مسئول مربوطه

۲۰.  صدور صورت جلسه تفکیکی و ارسال آن به دفترخانه مربوطه